Návod na stavbu krbu s bočným presklením

© 2009 www.stavba-krbu-svojpomocne.sk

Tento postup môže byť pre Vás veľmi užitočným pomocníkom pri stavbe Vášho vlastného - hoci rozmerovo odlišného - krbu.

Našim zákazníkom tiež poskytujeme bezplatne poradenstvo kedykoľvek počas realizácie ich krbu.

Detailný postup stavby krbu so zakótovanými výkresmi.

Prevedenie:
krbová vložka Ferlux 715R
obstavba vložky z Liaporu a sopúch z kalcium-silikátových dosiek
dymovody Bertrams

Zostavili sme pre Vás pracovný postup stavby krbu krok za krokom doplnený výkresmi s rozmermi pre jednotlivé kroky stavby.

V návrhu sme použili teplovzdušnú krbovú vložku Ferlux 715R , ktorá patrí medzi veľmi obľúbené vložky s bočným presklením medzi zákazníkmi nášho internetového obchodu.

Rozmery jednotlivých dielov obstavby boli zvolené tak, aby bolo minimalizované rezanie liaporových aj kalcium-silikátových dosiek. Diely z liaporových dosiek o hrúbke 50 mm, ktoré sa dodávajú vo formáte 250 x 1000 mm sú krátené, pokiaľ je to možné, len na dĺžku, výška dosiek 250 mm je vo väčšine prípadov zachovaná. Podobne sú volené rozmery dielov z kalcium-silikátových izolačných dosiek . V tomto prípade boli zvolené dosky SILCA o hrúbke 40 mm, ktoré sa dodávajú vo formátoch 1000 x 625 mm.

Krok 0 - Podlaha pod budúcim krbom

Skôr ako začnete so stavbou, je potrebné pripraviť povrch podlahy. V žiadnom prípade nestavajte krb na plávajúcu podlahu, parkety a pod.

Podklad by mal mať aj dostatočnú nosnosť, aby uniesol záťaž budúceho krbu.

Po dokončení stavby krbu s ohľadom na protipožiarnu bezpečnosť položte na podlahu dlažbu tak, aby pred krbom bol pruh minimálne 80 cm široký a po stranách pásy aspoň 40 cm široké.

Krok 1 - Izolácia a odvetranie zadnej steny za krbom

Najprv je potrebné odizolovať zadnú stenu priestoru krbovej obstavby. Izolácia sa vykonáva kombináciou ochrany vhodným izolačným materiálom ( kalcium-silikátové dosky - 40 mm) a odvetraním.

Z kalcium-silikátových izolačných dosiek narežte diely 1-22. Pomocou vhodného spojiva prilepte tieto diely na zadnú stenu. V prípade dosiek SILCA použite spojivo Silcadur . Lepené dosky pred zaschnutím pripevnite na stenu pomocou skrutiek s hmoždinkami.

Tieto "pásy" slúži na vymedzenie odvetrávacej medzery (40 mm) medzi izoláciou zadnej steny (diely 23-29) a zadnou stenou. Venujte veľkú pozornosť presnosti lepenia, pretože na tieto diely sa budú lepiť a skrutkovať bočné diely obstavby.

Na tieto zvislé pásy prilepte rovnakým spôsobom diely 23, 24, 25, 26, 27, 28 a 29 a pred zaschnutím poistite vrutmi. Zaistite možnosť prúdenia vzduchu tým, že diely 23 a 26 prilepte a priskrutkujte cca 50 mm nad úrovňou podlahy. Tým zabezpečíte prúdenie vzduchu medzi stenou miestnosti a izolačné doskou.

Vnútorný otvor pre zder do komína v dieli 25 vyrežte priamočiarou pílkou. Kalcium-silikátové dosky si poradí aj s vysokými teplotami okolo dymovodu, preto sa nemusíte báť urobiť otvor natesno.

Krok 2 - Dolná časť obstavby krbu

Pripravte si diely 30, 31, 32 a 33 a pomocou malty RATHI ARMIERUNGSPUTZ je prilepte na podlahu.

Pre izoláciu steny použite opäť kalcium silikátové dosky - diely 34 a 35 obdobne ako v predchádzajúcom kroku.

Pokračujte s dielmi 36 až 41. Pevné spojenie predného čela s bočným poistite pomocou dielu trojuholníkového prierezu - diely 42.

Teraz pokračujte s oblepením obstavby okrasnou obrubou - diely 43, 44, 45, 46, 47 a 48. V obstavbe zostanú po oboch stranách otvory, ktoré budú v konečnej fázi osadené krbovými mriežkami pre prívod studeného vzduchu pre ohrev v obstavbe krbu. Obrubu doplňte o rohový diel 49.

Dokončite obrubu prilepením dielov 50 a 51 a uzavrite spodnú časť obstavby nalepením dielov 52 a 53.

Na hornú plochu prilepte lavicu pod vložkou diely 54 a 55.

Ustavte stojan - diel 56 a nastavte pomocou nastaviteľných nožičiek jeho výšku tak, aby vložka bola 10 mm nad lavicou obstavby vložky a naň postavte samotnú krbovú vložku. Upravte pozíciu krbovej vložky - diel 57 na stojane tak, aby presadení predného čela vložky cez lavicu bolo cca 10 mm.

Krok 3 - Napojenie dymovodu do komína

Pre napojenie na komín odporúčame buď oceľové dymovody (oceľ, hrúbka 2 mm) alebo nerezové dymovody (nerez, hrúbka 1 mm). Jednotlivé diely - rúrky (diely 58 a 60), koleno (diel 61) a klapku (diel 59) si najskôr nachystajte "na sucho". Po prípadnom skrátení jednotlivých dielov dymovodu nezabudnite začistiť hrany dymovodu. Predídete tak neskorším problémom s montážou. Pri konečnej inštalácii jednotlivé spoje dotesnite kachliarskym tmelom. V prípade väčšieho rozdielu priemerov zdere a dymovodu dotesnite napojenie do komína kachliarskou šnúrou . Túto problematiku riešime v samostatnom článku Ako napojiť dymovod do komína .

Krok 4 - Zhotovenie obmurovky okolo krbovej vložky

Skôr ako nalepíte diely 62 a 63, ktoré priliehajú ku krbovej vložke, je potrebné upraviť čelné plochy, ktoré budú natesno okolo krbovej vložky, konečnou povrchovou úpravou (neskôr by k týmto miestam bol komplikovaný prístup).

Postup finálnej úpravy týchto plôch bude úplne rovnaký ako úprava celej plochy obstavby, ktorá je popísaná nižšie v kapitolách Krok 10 - Omietnutie obstavby základnou omietkou a Krok 11 - Nanesenie jemné omietky .

Krok 5 - Inštalácia nosného rámu sopúchu

Z valcovaných oceľových profilov L80 x 80 x 10 zvarte nosný rám - diel 64, ktorý slúži ako základ pre presadenie sopúch nad krbovou vložkou. Profily zvarte symetricky k sebe svojimi bočnými stenami. Hotový rám priskrutkujte skrutkami do zadných izolovaných stien a do oboch bočníc okolo krbovej vložky.

Pre umožnenie tepelnej dilatácie zostane medzi bočnicami a predným a bočným čelom vložky cca 5 mm široká medzera po oboch stranách a 5 mm široká medzera medzi hornou plochou čela vložky a oceľovým nosným rámom sopúchu. Medzera medzi spodnou plochou čela vložky a lavicou pod vložkou bude 10 mm pre položenie obkladu lavice v neskoršom kroku.

Previsnutý nepodopretý roh prekladu bude fixovaný pomocou oceľového lanka - diel 65 do jednej zo stien. Pre uchytenie lanka použite vhodný montážny úchyt - hák, skrutka s okom, privarená matica či podložka a pod. Pre stiahnutie oboch koncov lanka použite bežné oceľové lanové zvierky - diel 66.

Krok 6 - Skúšobné zakúrenie

Skôr ako budete pokračovať v ďalšej stavbe, je potrebné vykonať skúšobný zakúrenie a prekontrolovať jednotlivé spoje, či sa neobjavujú nejaké netesnosti.

Uvádzanie komína do prevádzky je nutné vykonať postupným zvyšovaním teploty a postupným vysúšaním, zvlášť u prvého zakúrení, kedy môže byť v komíne nahromadena vlhkosť. V krbovej vložke kúrte cca 1 hodinu. V prípade, že je všetko v poriadku, môžete pokračovať s ďalšími krokmi.

Krok 7 - Stavba sopúchu nad krbovou vložkou

Z kalcium silikátové dosky s hrúbkou 30 mm vyrežte diely 67, 68 a 69 a pomocou skrutiek a matíc s podložkami je pripevnite k nosnému rámu sopúchu. Tieto diely budú slúžiť ako montážny základ pre samotný sopúch.

Pripravené diely 70, 71 a 72 (hrúbka 40 mm) prilepte a pripevnite skrutkami.

V dielach 73 a 75 vyrežte priamočiarou pílou otvor pre budúce výdychové mriežky a prilepte ich k už dokončovanému telu sopúchu. Výpočet potrebnej veľkosti mriežok nájdete v článku Výpočet potrebnej veľkosti mriežok . Sopúch dokončite prilepením dielu 74.

Krok 8 - Vytvorenie protipožiarnej prepážky

Prilepte a poistite skrutkami jednu polovicu protipožiarnej prepážky - diely 76 a 77 (hrúbka 40 mm). Následne priložte diely 78 a 79 (hrúbka 40 mm). Prípadné netesnosti utesnite lepidlom. Vzdialenosť prepážky od stropu miestnosti by mala byť cca 450 až 500 mm.

Krok 9 - Dostavba krbu po strop

Pripravte si diely 80, 81 a 82 a prilepte ich na protipožiarnú prepážku.

V oboch bočných dieloch 80 a 82 priamočiarou pílou vytvorte otvory pre budúce výdychové mriežky 100 x 200 mm. Všetko prilepte a poistite skrutkami k zadným izolovaným odvetraným stenám obstavby.

Krok 10 - Omietnutie obstavby univerzálnou kachliarskou maltou

Konštrukciu krbu zbavte prachu a nečistôt.

Narežte si jednotlivé diely kachliarskej perlinky Silcatex a pripravte si potrebné dĺžky spevňovacích rohov.

Naneste základnú omietku RATHI ARMIERUNGSPUTZ na vonkajšie rohy krbu a zapravte do nej a porovnajte spevňovacie rohy.

Po cca 10 minútach pokračujte nanesením omietky na celú konštrukciu krbu. Na omietku rozprestrite perlinku a ľahko ju stierkou zapracujte do omietky, prípadne znovu naneste trochu omietky tak, aby ste perlinku prekryli.

Nechajte omietku dostatočne zaschnúť, a potom začistite nerovnosti vhodným murárskym náradím.Krok 11 - Nanesenie jemnej kachliarskej omietky

Naneste finálnu vrstvu - jemnú kachliarsku omietku RATHI HAFNERPUTZ 0-1mm . Povrch je po zaschnutí možno natierať bežnými fasádnymi nátermi.Krok 12 - Nalepenie dlažby a inštalácia mriežok

Nainštalujte krbové mriežky - diely 83, 84, 85, 86, 87 a 88.

Pripravte si jednotlivé diely dlažby - diel 89 a pomocou flexibilného lepidla je nalepte na lavicu obstavby pod vložkou a vyspárujte flexibilnou škárovacou hmotou. Pri použití okrasných líšt sa vyhnite lištám z plastu! Pred krbovou vložkou je počas prevádzky vysoká teplota, ktorá by mohla plastové lišty poškodiť. Vhodné sú lišty z hliníka, niklu a pod.

Nalepte dlažbu pred a okolo krbu. Bezpečná vzdialenosť pred krbom by mala byť aspoň 80 cm, okolo potom 40 cm. Dlažbu vyspárujte flexibilnou škárovacou hmotou.

Krok 13 - Prvé kúrenie v krbe

Po zostavení krbu nechajte murivo a lepidlá minimálne 72 hodín vytvrdnúť a vyschnúť.

Pri prvom kúreniu postupne zvyšujte teplotu v ohnisku. Pri prvých zakúreniach budete cítiť špecifický zápach, kedy sa opaľuje konzervačný prostriedok, farba a tmely v spojoch krbovej vložky.


Výkresy:

Spýtajte sa

Vaša e-mailová adresa:
Vaša otázka: