Návod na stavbu fasádneho krbu

© 2009 www.stavba-krbu-svojpomocne.sk

Tento postup môže byť pre Vás veľmi užitočným pomocníkom pri stavbe Vášho vlastného - hoci rozmerovo odlišného - krbu.

Našim zákazníkom tiež poskytujeme bezplatne poradenstvo kedykoľvek počas realizácie ich krbu.

Detailný postup stavby krbu so zakótovanými výkresmi.

Prevedenie:
krbová vložka Ferlux 701
obstavba z kalcium-silikátových dosiek
dymovody Bertrams

Zostavili sme pre Vás pracovný postup stavby krbu krok za krokom doplnený výkresmi s rozmermi pre jednotlivé kroky stavby.

V návrhu sme použili teplovzdušnú krbovú vložku Ferlux 701, ktorá patrí medzi veľmi obľúbené vložky medzi zákazníkmi nášho internetového obchodu.

Krok 0 - Podlaha pod budúcim krbom

Skôr ako začnete so stavbou, je potrebné pripraviť povrch podlahy. V žiadnom prípade nestavajte krb na plávajúcu podlahu, parkety a pod.

Podklad by mal mať aj dostatočnú nosnosť, aby uniesol záťaž budúceho krbu. V našom príklade je obstavba krbu riešená z veľmi ľahkých materiálov, a preto je potrebné vziať do úvahy predovšetkým hmotnosť krbovej vložky.

Po dokončení stavby krbu s ohľadom na protipožiarnu bezpečnosť položte na podlahu dlažbu tak, aby pred krbom bol pruh minimálne 80 cm široký a po stranách pásy aspoň 40 cm široké.

Krok 1 - Izolácia a odvetranie zadnej steny za krbom

Najprv je potrebné odizolovať zadnú stenu priestoru krbovej obstavby. Izolácia sa vykonáva kombináciou ochrany vhodným izolačným materiálom (kalcium-silikátové dosky - 40 mm) a odvetraním.

Z kalcium-silikátových izolačných dosiek narežte diely 1-12. Pomocou vhodného spojiva prilepte tieto diely na zadnú stenu. V prípade dosiek SILCA použite spojivo Silcadur .

Lepené dosky pred zaschnutím pripevnite na stenu pomocou skrutiek s hmoždinkami.

Tieto "pásy" slúži na vymedzenie odvetrávacej medzery (40 mm) medzi izoláciou zadnej steny (diely 13, 14 a 15) a zadnou stenou. Venujte veľkú pozornosť presnosti lepenia, pretože na tieto diely sa budú lepiť a skrutkovať bočné diely obstavby.

Na tieto tri zvislé pásy prilepte diely 13, 14 a 15 (izolácia zadnej steny) a pred zaschnutím poistite vrutmi. Aby bolo umožnené prúdenie vzduchu medzi zadnou stenou a izoláciou, je ponechaná medzi spodnou hranou dielu 13 a podlahou medzera cca 50 mm. Touto medzerou bude zospodu vstupovať studený vzduch pre odvetrávanie do priestoru medzi izoláciou a zadnou stenou.

Vnútorný otvor pre zder do komína v dielu 15 vyrežte priamočiarou pílkou. Kalcium-silikátové dosky si poradí aj s vysokými teplotami okolo dymovodu, preto sa nemusíte báť urobiť otvor natesno.

Krok 2 - Úložný priestor pre drevo

Priestor pre uloženie dreva bude zároveň slúžiť ako vstup studeného vzduchu pod krbovú vložku.

Nakreslite si na nalepené izolácii zadnej steny stredovú osu a nalepte a zaistite skrutkami zadný diel priestoru pre drevo (diel 16).

Následne prilepte a priskrutkujte bočné diely 17 a 18. Pre ich lepenie na podlahu použite rovnaké lepidlo ako v predchádzajúcom kroku.

Krok 3 - Dolná časť obstavby krbu

Pomocou lepidla a skrutiek pripevnite opracovaný predný diel 19. Podobne bočné diely 20 a 21.

Krok 4 - Zhotovenie lavice pred krbovou vložkou

Pripravte si diel 22. Pomocou lepidla a vrutov ho pripevnite na diel 19. Medzi spodnou hranou dvierok krbovej vložky a dielom 22 vznikne medzera 10 mm. Tento priestor sa neskôr vyplní dlažbou.

Krok 5 - Usadenie krbovej vložky

Usaďte a vyrovnajte stojan krbovej vložky (diel 23) pomocou nastaviteľných nožičiek. Usaďte krbovú vložku (diel 24).

Výšku vložky nastavte tak, aby medzera medzi hornou plochou dielu 19 a spodnou hranou dvierok krbovej vložky bola 40 mm.

Súčasne musí vložka dopredu presahovať 10 mm cez vnútornú hranu dielu 19.

Krok 6 - Napojenie dymovodu do komína

Pre napojenie na komín odporúčame buď oceľové dymovody (oceľ, hrúbka 2 mm) alebo nerezové dymovody (nerez, hrúbka 1 mm) .

Jednotlivé diely 25, 26 a 27 si najskôr nachystajte "na sucho". Po prípadnom skrátení jednotlivých dielov dymovodu nezabudnite začistiť hrany dymovodu. Predídete tak neskorším problémom s montážou. Pri konečnej inštalácii jednotlivé spoje dotesnite kachliarskym tmelom. V prípade väčšieho rozdielu priemerov zdere a dymovodu dotesnite napojenie do komína kachliarske šnúrou. Túto problematiku riešime v samostatnom článku Ako napojiť dymovod do komína .

Krok 7 - Skúšobné zakúrenie

Skôr než budete pokračovať v ďalšej stavbe, je potrebné vykonať skúšobné zakúrenie a prekontrolovať jednotlivé spoje, či sa neobjavujú nejaké netesnosti.

Uvádzanie komína do prevádzky je nutné vykonať postupným zvyšovaním teploty a postupným vysúšaním, zvlášť u prvého zakúrení, kedy môže byť v komíne nahromadená vlhkosť. V krbovej vložke kúrte cca 1 hodinu. V prípade, že je všetko v poriadku, môžete pokračovať s ďalšími krokmi.

Krok 8 - Príprava dielov priliehajúcich ku krbovej vložke

Skôr než nalepíte diely 28, 29 a 34, ktoré priliehajú ku krbovej vložke, je potrebné upraviť všetky plochy, ktoré budú natesno okolo krbovej vložky, konečnou povrchovou úpravou (neskôr by k týmto miestam bol komplikovaný prístup).

Postup finálnej úpravy týchto plôch bude úplne rovnaký ako úprava celej plochy obstavby, ktorá je popísaná nižšie v kapitolách Krok 12 - Nanesenie univerzálnej kachliarskej malty s perlinkou a Krok 13 - Nanesenie jemnej kachliarskej omietky

Krok 9 - Nalepenie dielov okolo krbovej vložky

Pripravené diely 28 a 29 prilepte a pripevnite skrutkami. Medzi rámom krbovej vložky a priľahlými dielmi obstavby vzniknú dilatačnej medzery cca 3-5 mm.

V žiadnom prípade sa nesmú diely dotýkať krbovej vložky! Tá vplyvom tepla v určitej miere mení svoje rozmery a mohlo by dôjsť k poškodeniu obstavby.

Pokračujte diely 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 a 37 a vytvorte strednú časť obstavby krbu.

V dielu 35 vytvorte otvor pre budúcu výdychovú mriežku. Výpočet potrebnej veľkosti mriežok nájdete v článku Výpočet potrebnej veľkosti mriežok .

Krok 10 - Vytvorenie protipožiarnej prepážky

Protipožiarna prepážka bude mať celkovú hrúbku 80 mm. Dosiahneme toho pomocou dvoch vstev dosky s hrúbkou 40 mm.

Prilepte a poistite vruty protipožiarnu prepážku - diely 38 a 39 (hrúbka 40 mm). Vzdialenosť prepážky od stropu miestnosti by mala byť cca 450 až 500 mm.

Krok 11 - Dostavba krbu po strop

Pripravte si diely 40 a 41. Priamočiarou pílou v nich vytvorte otvory pre budúce výdychove mriežky 100 x 200 mm.

Prilepte a priskrutkujte diely 40, 41 a 42.

Krok 12 - Nanesenie základnej omietky s perlinkou

Konštrukciu krbu zbavte prachu a nečistôt.

Narežte si jednotlivé diely kachliarskej perlinky Silcatex a pripravte si potrebné dĺžky spevňovacích rohov.

Naneste základnú omietku RATHI ARMIERUNGSPUTZ na vonkajšie rohy krbu a zapravte do nej a porovnajte spevňovacie rohy.

Po cca 10 minútach pokračujte nanesením omietky na celú konštrukciu krbu. Na omietku rozprestrite perlinku a ľahko ju stierkou zapracujte do omietky, prípadne znovu naneste trochu omietky tak, aby ste perlinku prekryli.

Nechajte omietku dostatočne zaschnúť, a potom začistite nerovnosti vhodným murárskym náradím.

Krok 13 - Nanesenie jemnéj kachliarskej omietky

Naneste finálnu vrstvu - jemnú kachliarsku omietku RATHI HAFNERPUTZ 0-1mm.

Povrch je po zaschnutí možno natierať bežnými fasádnymi nátermi.

Krok 14 - Nalepenie dlažby a inštalácia mriežok

Nainštalujte mriežky - diely 43, 44 a 45.

Pripravte si jednotlivé diely dlažby - diel 46 a pomocou flexibilného lepidla je nalepte na diel 22 a vyspárujte flexibilnou škárovacou hmotou. Pri použití okrasných líšt sa vyhnite lištám z plastu! Pred krbovou vložkou je počas prevádzky vysoká teplota, ktorá by mohla plastové lišty poškodiť. Vhodné sú lišty z hliníka, niklu a pod.

Nalepte dlažbu pred a okolo krbu. Bezpečná vzdialenosť pred krbom by mala byť aspoň 80 cm, po stranách potom 40 cm. Dlažbu vyspárujte škárovacou hmotou.

Krok 15 - Prvé kúrenie v krbe

Po zostavení krbu nechajte murivo a lepidlá minimálne 72 hodín vytvrdnúť a vyschnúť.

Pri prvom kúreniu postupne zvyšujte teplotu v ohnisku. Pri prvých zakúreniach budete cítiť špecifický zápach, kedy sa opaľuje konzervačný prostriedok, farba a tmely v spojoch krbovej vložky.


Výkresy:


Spýtajte sa

Vaša e-mailová adresa:
Vaša otázka: